რას უკავშირდება ბოლო ორ დღეში დაფიქსირებული ინფიცირების მაღალი მაჩვენებელი?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ბოლო ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის ან­ტირ­ე­კორ­დი მო­იხ­სნა. გუ­შინ და დღეს ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა 5 ათასს სცდე­ბა.

ამის მი­ზე­ზი ქვე­ყა­ნა­ში და­წყე­ბუ­ლი ინ­ტენ­სი­უ­რი ტეს­ტი­რე­ბაა.

“მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ ჩვენ გა­მო­ვა­ცხა­დეთ მიზ­ნობ­რი­ვი წერ­ტი­ლო­ვა­ნი შე­ზღუდ­ვე­ბის ორ­თვი­ა­ნი კონ­კრე­ტუ­ლი გეგ­მა. სწო­რედ ამ ორ­თვი­ა­ნი გეგ­მის ფარ­გლებ­ში, იცით, რომ უკვე და­ი­წყო ინ­ტენ­სი­უ­რი ტეს­ტი­რე­ბა, რო­მე­ლიც სა­ხელ­მწი­ფოს მიერ დღე­ში 20 000 ტეს­ტის ჩა­ტა­რე­ბას გუ­ლის­ხმობს. დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით, ბოლო 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩა­ტარ­და 18 095 ტეს­ტი, აქე­დან 7 716 ან­ტი­გე­ნით.

რეკლამა
eudora.ge

სწო­რედ ამის შე­დე­გად, ბოლო 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მოვ­ლე­ნი­ლია ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბის 5 450 ახა­ლი და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვა. ქვე­ყა­ნა­ში კო­ვიდ-19-ის პან­დე­მი­ის გავ­რცე­ლე­ბი­დან დღემ­დე გა­მოვ­ლე­ნი­ლი და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის სა­ერ­თო რა­ო­დე­ნო­ბა შე­ად­გენს 158 154-ს.

ბოლო 24 სა­ათ­ში გა­მო­ჯან­მრთელ­და 2 306 პირი, ხოლო ჯამ­ში გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა გა­ი­ზარ­და – 129 210-მდე.

სამ­წუ­ხა­როდ, უკა­ნას­კნე­ლი 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში გვაქვს კო­რო­ნა­ვირუ­სით გარ­დაც­ვა­ლე­ბის 37 ახა­ლი შემ­თხვე­ვა. 2020 წლის 26 თე­ბერ­ვლი­დან დღემ­დე სულ გვაქვს 1 462 გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა” – გა­ნა­ცხა­და უწყე­ბა­თა­შო­რის სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს­თან არ­სე­ბუ­ლი სა­ო­პე­რა­ციო შტა­ბის უფ­რო­სის მო­ად­გი­ლემ, ბერ­დია სი­ჭი­ნა­ვამ.

სხვა სიახლეები

სხვა სიახლეები